CTL

Abreviatura de control. Ver control character (caractere de controle – definição 2); Control Key (tecla Control).